vrijdag 21 september 2018

DE EENZAAMHEID VAN VLAANDEREN 56

Café tante Lies, Antwerpen 1994


Anciaux mocht dan op het hoogtepunt zijn van zijn politieke carrière, de interne meningsverschillen over de koers van de Volksunie waren niet verdwenen. Die kwam in alle scherpte naar buiten tijdens het zogeheten Lambermontakkoord. Een deel van de kamerfractie van de Volksunie evenals de nieuw verkozen voorzitter Geert Bourgeois, weigerden de wetgeving omtrent de akkoorden te steunen. Een nieuwe revolte in de Volksunie was geboren.

Premier Verhofstadt liet zich niet voor het blok zetten en haalde naar goed Belgisch gebruik de Franstalige christendemocratische partij PSC over mee te doen wat natuurlijk zijn prijs had in geld en extra garanties voorde Franstalige minderheid in de pas geboren federatie. 


Het Lambermontakkoord “is een verzamelnaam voor 3 politieke akkoorden die in 2000-2001 werden gesloten over de verdere aanpassing van de federale staatsinrichting. De drie akkoorden werden gesloten door de zes regeringspartijen (Vlaamse en Franstalige liberalen, socialisten en groenen) en de Volksunie. Binnen de laatste partij rees evenwel verzet tegen de akkoorden en weigerde de helft van de Kamerfractie de wetsontwerpen goed te keuren. Voor de goedkeuring zocht en vond de regering-Verhofstadt steun bij de PSC (Franstalige christendemocraten), in ruil voor de toezegging van extra geld aan het vrij (katholiek) onderwijs van de Franse Gemeenschap en de belofte dat België het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa zou ondertekenen.” (Wikipedia: Lambermontakkoord)
 

“Het Hermesakkoord van 5 april 2000 verruimde de bevoegdheid van de gewesten voor het landbouwbeleid en de buitenlandse handel aanzienlijk en stelde de opheffing van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel in het vooruitzicht.”
 

Het Lambermontakkoord van 16 oktober 2000 droeg de bevoegdheid voor de organisatie en de werking van het lokale bestuur over aan de gewesten, verhoogde de jaarlijkse dotatie die de gemeenschappen van het Rijk ontvangen en verruimde de fiscale bevoegdheid van de gewesten. Dit leidde tot de oprichting van een Vlaamse Belastingdienst.
 

Het Lombard- of Brusselakkoord van 28 april 2001 verhoogde het aantal zetels in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (BHR) tot 89 waarvan er 17 bestemd zijn voor Vlamingen (was 11), 6 vertegenwoordigers van de Brusselse Vlamingen zullen voortaan rechtstreeks in het Vlaams Parlement verkozen worden en er kwamen maatregelen om te voorkomen dat het Vlaams Blok de Nederlandse taalgroep in Brussel zou verlammen. (zie Wikipedia: Lambermont akkoord)
 

De Federale Staat België verloor politiek en bestuurlijke gewicht, de gewesten en gemeenschappen werden sterker. Tegelijkertijd consolideerden de Franstaligen hun beschermde minderheidspositie in de federale regering als ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Je zou het een ondemocratische-democratische weg om twee volkeren, een Franstalige minderheid en een Vlaamse meerderheid,  met twee verschillende talen en culturen bijeen te houden in een en hetzelfde land. De liberaal Verhofstad, tegenwoordige fractieleider van de Liberalen in het Europees parlement, redde bij ontstentenis van de Volksunie dusdoende het vaderland.

(verschijnt elke vrijdag)

donderdag 20 september 2018

VELDSLAG OM SCHAARSE RUIMTE

 
©petrusnelissen
De veldslag om ruimte in Nederland wordt grimmig. Er zijn burgers die windmolens saboteren. Ze worden in de gaten gehouden door de Nederlandse anti-terreurdienst. De zogenaamde verduurzaming van Nederland gaat niet zonder slag of stoot. Begrijpelijk want Nederland is vol, heel erg vol.

Het lijstje hieronder van het aantal inwoners per vierkant kilometer laat zien dat Nederland het volste land van Europa is.

NEDERLAND     411,3
België                   376,4
Duitsland              225,7
Frankrijk               113,9
Denemarken         130,1
Italië                     206,2
Spanje                    96,8


Ondertussen blijven natuurvrienden en milieuclubs land en water opeisen voor allerlei natuuridealen. De Markerwaard, ooit bedoeld om meer ruimte te scheppen in de overvolle Randstad wordt nu omgebouwd tot een groot open water met eilandjes voor vogels en andere diersoorten. Dat er geen plek is om woningen te bouwen en de woningen daardoor steeds duurder worden, is niet de zorg van Natuurmonumenten. Net zo min als ze bezorgd zijn over de IJsselmeervissers, die kunnen ophoepelen. Natuurmonumenten maakt zich sterk voor natuur maar waar de mensen moeten wonen en werken is hun zorg niet aldus hun website. "Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 100.000 hectare Nederland. We maken ons sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu." 


Schiphol, een bron van economische welvaart voor tienduizenden Nederlanders, ligt al jaren klem in dicht bevolkte gebied. Vliegen kan eigenlijk nergens meer zonder ergens burgers te storen. Met spoortrajecten is het al net zo. Burgers procederen jaren. De kosten van projecten worden zo de hoogte ingejaagd. Kunnen we Schiphol verplaatsen? Tot nu toe niet want zelfs verplaatsing van een deel van de vliegbewegingen naar Lelystad verstoort burgers elders in het land.

De zalm moet net als vroeger de Rijn op kunnen zwemmen en dus wordt de zeewering van het Haringvliet op een kier gezet. Dat de boeren maar moeten zien hoe te overleven met brak water, is hun zorg niet. Als de zalm maar terug komt. Wolven moeten in Nederland weer rond kunnen zwerven, bossen worden omgebouwd tot oerbossen met een soort oervee. In de duinen moeten herten rondlopen, de Waddenzee is verboden terrein voor de mens, de Oostvaardersplassen zijn een natuurreservaat. Ecoducten moeten natuurgebieden in heel Nederland met elkaar verbinden.

Nederland leeft nog steeds in de ontkenningsfase dat het een van de meest verstedelijkte landen in de wereld is dankzij de spectaculaire bevolkingsgroei sinds de Tweede Wereldoorlog, een verdubbeling in ongeveer 60 jaar tijd. De voorspelling is dat we in 2050 met 20 miljoen wonen. Dan zal er nog minder ruimte zijn voor natuur en toch moet Nederland groener worden. Rara hoe moet dat?


Laten we eerlijk zijn, je kunt niet terug naar de vroeger toen de bevolkingsdichtheid de helft was van wat ze nu is. Dat is valse romantiek tenzij de helft van de Nederlanders alsnog vertrekt naar elders wat natuurlijk niet gaat gebeuren. Integendeel, er wordt beweerd dat er nog meer mensen bij kunnen. De veldslag om schaarse leef en woonruimte zal harder worden.

Tot slot:
"VVD en CDA delen ook zorgen over bevolkingsgroei en demografische veranderingen. Als de bevolking groeit naar 20 miljoen Nederlanders in 2050, zoals het CBS verwacht, moet Nederland daar op inspelen, vinden zij. “Nederland komt voor klemmende vragen”, zei Buma, die de energievoorziening, een toename van eenpersoonshuishoudens en het verkeer noemde."
(citaat uit krantenartikel Trouw n.a.v. Prinsjesdag) 

dinsdag 18 september 2018

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE 57


Tweede kamer Fractie van de Partij voor de Dieren sinds 2017 (van links naar rechts): Femke Merel Arissen,  Frank Wassenberg, Marianne Thieme, Esther Ouwehand en Lammert van Raan.
Dieren kunnen alleen maar denken, doen en praten als mensen dankzij God, de Satan of wij mensen zoals bijvoorbeeld in het verhaal van de Vos Reynaerde, de politiek satirische roman De Dierenboerderij van George Orwell en de getekende verhalen over Tom Poes en heer Bommel van Maarten Toonder. Dankzij de Partij voor Dieren kunnen dieren meepraten in de Tweede Kamer.

Waarom zijn er dieren? Volgens het Grote Voorleesboek van katholieken heeft God de dieren geschapen. “God zei:’De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het.” (Genesis 1:24). God maakte meteen ook de mens tot de baas over de aarde, planten en dieren. “Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ (Genesis 1:28)

Met dat bevolken van de aarde is het goed gekomen. Er leven meer mensen op aarde dan ooit tevoren. Sommigen denken zelfs dat er teveel mensen zijn zodat de aarde in de toekomst zal bezwijken onder de groeiende mensenmassa. Of het ooit zover zal komen,  weet natuurlijk niemand. Dat moeten we afwachten. Maar hoe zit het met de dieren? Ook hun groeiend aantal wekt zorgen. Varkens, koeien en kippen leven opeengepakt in mega grote stallen om zo snel mogelijk te worden verwerkt tot boterhamworst, gebraden kip voor bij de appelmoes of een smakelijk runderlapje.


En hoe denken de dieren zelf over hun plaats in de wereld, ondergeschikt aan God en de mensen? Eerst als offer om hun Schepper op zij n gemak te stellen, daarna als de belichaming van Satan of de Heilige Geest om tenslotte in de mensenkeuken te belanden? Zelf kunnen ze daar niks over zeggen. Ze kunnen  niet praten. Samen aan de keukentafel hun lot beklagen onder het genot van een kop koffie is er niet bij. Ze hebben geen alfabet en zonder alfabet ben je nergens. Ze kunnen geen krant lezen of brieven schrijven. 


Ik heb nooit een brief mogen ontvangen van een dier al zouden sommige mensenbrieven door een dier geschreven kunnen zijn. Dieren schrijven ook geen boeken. Er is geen bibliotheek voor dieren. Dieren staan er helemaal alleen voor. Even ontspannen op een festival voor dieren kunnen ze niet. Dierenvriendschap bestaat niet. Ze hebben niks om hun eenzaamheid te doorbreken: geen toneel, films, concerten, geen politieke partijen en verkiezingen, geen rommelmarkten, kermissen of verjaardagsfeestjes. 

Wij weten niet of ze het eens zijn met wat er allemaal met hen wordt gedaan. Ze zijn lijdend voorwerp, geen onderwerp. We weten niet of ze kunnen nadenken. Zo te zien leven ze in een soort comateuze toestand. Van de buitenwereld dringen maar een beperkt aantal prikkels door zoals honger, dorst, levensgevaar en voortplanting. Geen leven om als mens jaloers op te zijn ook al hebben dieren weer wel vrije seks, kun je zonder schaamte alles eten, zelfs je mededieren, hoef je geen belastingen te betalen, geen pensioen te regelen en geen begrafenis. Dieren zijn en blijven een gesloten boek, een groot mysterie zoals wijzelf uiteindelijk ook zijn.


(verschijnt elke dinsdag)

vrijdag 14 september 2018

DE EENZAAMHEID VAN VLAANDEREN 55

Antwerpen 1994

Al voor de desastreus verlopen verkiezingen van 1991 liep in de Volksunie een breuklijn tussen liberaal en socialistisch (progressief) georiënteerde nationalisten. Met de liberale vleugel aan de leiding werd in 1989 de naam ‘Volksunie’ uitgebreid met het aanhangsel Vlaamse Vrije Democraten. Daar kwam na het dramatische verlies gauw verandering in. De leiding van de partij kwam in handen van de links progressieve Bert Anciaux. De liberaal gezinde groep trok zijn conclusies en vertrok naar de klassieke liberale partij VLD (Vlaamse Liberale Democraten).

Anciaux ging meteen aan het werk om de Volksunie om te bouwen tot een linkse nationalistische partij. De ondertitel ‘Vlaamse Vrije Democraten’ verdween van het naambordje. Opnieuw scheurde zich een groep af die verder ging onder de naam SoLiDe (1995). Ondanks dit interne geharrewar slaagde Anciaux met zijn Volksunie 300.000 stemmen binnen te halen tijdens de verkiezingen in 1995 en aldus te bewijzen dat de partij niet was weggevaagd door het Vlaams Blok op Zwarte Zondag. Integendeel, de winst van de voormalige rechts radicale vleugel van deze Volksunie was tot staan gebracht.


Na zijn overwinning zag Anciaux zijn kans schoon om de klassieke politieke trukendoos helemaal te openen. Als een volleerd leerling uit de klas voor hogere Belgische politiek liet hij zich als voorzitter vervangen door een bevriend politicus en richtte een progressieve beweging op  (ID21). Dat betekent nog meer persoonlijke politieke machtsmogelijkheden en wie weet nog meer succes.


“Anciaux ging verder met de steevast staatshervormend-gerichte, maar vooral steeds meer uitgebouwde progressieve koers en nam in 1998 als voorzitter tijdelijk ontslag om een verruimingsoperatie te leiden. Geestesgenoot Patrick Vankrunkelsven nam het voorzitterschap waar. Anciaux kwam tevoorschijn met de verruimings- en vernieuwingsbeweging ID21 met links-liberale wortels, die nieuwe mensen kon motiveren. Het werd alliantievoorzitter. Met het oog op de verkiezingen in 1999 gingen Volksunie en ID21 in 1998 een electorale alliantie aan. De verkiezingen van 1999 werden electoraal een succes.” (Wikipedia: Volksunie)

(verschijnt elke vrijdag)